♥ Vandaag besteld voor 23:00 (ma-vr), morgen in huis. ♥
Ga naar verlanglijst Verlanglijstje

Winkelwagen

Je winkelwagen is nog leeg. Vul deze nu met de leukste items uit onze shop.

Disclaimer

De algemene voorwaarden kunt u hier downloaden. De disclaimer kunt u hier downloaden.

1. Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de website ikbenzomooi.nl van Ikbenzomooi.nl.

2. Akkoordverklaring
Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd ikbenzomooi.nl te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van ikbenzomooi.nl geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Ikbenzomooi.nl is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot ikbenzomooi.nl te ontzeggen.

3.Wijziging
Ikbenzomooi.nl is te allen tijde gerechtigd de informatie op ikbenzomooi.nl en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Ikbenzomooi.nl adviseert u ikbenzomooi.nl en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel ikbenzomooi.nl
Ikbenzomooi.nl beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over haar producten in de breedste zin des woords. Op de door ikbenzomooi.nl aangeboden producten zijn de voorwaarden van ikbenzomooi.nl van toepassing. Ikbenzomooi.nl streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel ikbenzomooi.nl de informatie op ikbenzomooi.nl met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks 
Ikbenzomooi.nl kan hyperlinks naar websites van partners van ikbenzomooi.nl en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. Ikbenzomooi.nl is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat ikbenzomooi.nl deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom
Alle rechten op ikbenzomooi.nl en alle informatie op deze website berusten volledig bij Ikbenzomooi.nl. Ikbenzomooi.nl behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Ikbenzomooi.nl . Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van ikbenzomooi.nl geldt: © 2010 ikbenzomooi.nl, Nederland.

7. Informatie 
ikbenzomooi.nl en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van ikbenzomooi.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Ikbenzomooi.nl. Het is niet toegestaan informatie die van ikbenzomooi.nl wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaarmaken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht 
ikbenzomooi.nl verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan ikbenzomooi.nl te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om ikbenzomooi.nl te kunnen raadplegen of ikbenzomooi.nl in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om ikbenzomooi.nl te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door ikbenzomooi.nl worden ontsloten. Bovendien is het verboden ikbenzomooi.nl - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van ikbenzomooi.nl voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging
ikbenzomooi.nl spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

10. Plaatsing berichten
De berichten die de bezoeker van ikbenzomooi.nl achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van ikbenzomooi.nl te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. Ikbenzomooi.nl staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. Ikbenzomooi.nl is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid
Ikbenzomooi.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van ikbenzomooi.nl, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op ikbenzomooi.nl of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf ikbenzomooi.nl, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om ikbenzomooi.nl te kunnen raadplegen, tenzij en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van ikbenzomooi.nl

12. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13. Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op ikbenzomooi.nl gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van ikbenzomooi.nl worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door een bevoegde rechter.

15. Betaling via Billink achteraf betalen
''Je moet minimaal 18+ zijn om deze dienst te gebruiken. Als je op tijd betaalt, voorkom je extra kosten en zorg je dat je in de toekomst nogmaals gebruik kunt maken van de diensten van Billink. Door verder te gaan, accepteer je de Algemene Voorwaarden en bevestig je dat je de Privacyverklaring en Cookieverklaring hebt gelezen.''

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Ikbenzomooi.nl in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:
a) risicoanalyses
b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of
onregelmatigheden”

Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.